ننجون سكينه
با من امشب چیزی از رفتن نگو !نه! نگو : من به پایان می رسم از کوچ تو ...